Så funkar vi…

Syndikalismen menar att den egentliga makten ligger hos de som äger arbetsplatserna. Därför organiserar vi oss fackligt för att erövra ett demokratiskt styre av dessa.

Kort introduktion till SAC:s organisationsuppbyggnad (längre beskrivningar längre ner på sidan):

Driftssektionen. På en arbetsplats organiserar vi alla medlemmar i en sektion, kallad för driftssektion eller arbetsplatssektion. Förutom arbetsplatssektionen kan vi även bygga upp företags-/koncernsektioner som organiserar arbetare på flera olika arbetsplatser men som har samma arbetsköpare. Inom offentlig sektor förekommer stadsdelssektioner som organiserar alla anställda under samma stadsdelsförvaltning.

Syndikat. Lokalt samordnar vi den fackliga verksamheten inom en bransch i ett syndikat, t.ex. Transportarbetarsyndikatet. Göteborgs Transportarbetarsyndikat organiserar alla anställda på företag verksamma inom transportbranschen inom det geografiska området Göteborg. 

LS, Lokal Samorganisation. LS samlar alla arbetare på en ort oberoende av deras branschtillhörighet. Du går med i en LS på den ort där du arbetar.

Federationen. En federation är en rikstäckande branschorganisation för samordning av flera syndikat inom samma bransch.

SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation. SAC är en samordning av alla LS i landet.

 

Organiserar alla

Vi organiserar alla arbetare som delar vårt mål oavsett bakgrund och yrken. Även studerande, pensionärer och naturligtvis arbetslösa är välkomna. Vi är oberoende och välkomnar arbetare oavsett vilken politisk, filosofisk eller religiös inriktning de har, så länge de håller den inriktningen utanför organisationen och så länge den inriktningen inte står i motsättning till vårt mål.

Lokalt självbestämmande

Det samhälle vi eftersträvar ska vara demokratiskt och byggt på lokalt självbestämmande. Arbetarna ska förvalta sina egna arbetsplatser i samhällets tjänst men med stort självstyre. Även geografiskt ska lokala organisationer ha stort självstyre. Så långt som möjligt ska direkt demokrati tillämpas och då det måste väljas ombud så ska dessa ha direktiv från de som valt dem och ha ett direkt återkallbart mandat.

Vår egen organisation är byggd enligt samma princip. T ex så fattas beslut om strejk av de berörda medlemmarna på arbetsplatsen, beslut om strejkunderstöd av den lokala samorganisationen på orten, ingen central vetorätt mot konflikter finns! Se mer i vår organisationsplan.

Makt korrumperar

Vi tror inte att en elit kan styra till allas bästa, vare sig det handlar om samhället eller om en organisation. En elit kommer alltid att ha egna intressen och de kommer alltid att, medvetet eller omedvetet, tjäna dessa intressen.

Självstyre – självverksamhet

För att förhindra att en elit uppstår bygger vår organisation på självstyre. Men för att det ska betyda något i praktiken måste det även leda till självverksamhet. En stor del av verksamheten i SAC sker på ideell basis med endast små ersättningar för resekostnader och eventuell förlorad inkomst.

För att ha fullt utbyte av ditt medlemskap i SAC krävs det att du engagerar dig själv i ditt LS och i frågorna på din arbetsplats. SAC har anställda ombudsmän som kan hjälpa till med akuta fackliga problem om du inte kan lösa situationen själv eller med hjälp av kamrater i LS, men ska det bli någon kontinuerlig facklig verksamhet där emellan så måste det till ideella insatser av medlemmarna själva. I gengäld har ni på lokalplanet makt över er situation och bestämmer själva vad som ska krävas i förhandlingar, vilka bud som ska godtas eller om det ska tas till stridsåtgärder. 

Kamporganisation

Över lag vill vi betona kampen. Vår organisation är ett verktyg som vi använder för att tillkämpa oss hyggligare villkor på våra arbetsplatser och på lång sikt – ett helt nytt samhälle. Vi är i betydligt mindre grad en serviceorganisation eller ett försäkringsbolag som bara säljer tjänster till passiva konsumenter.

Vi är oftast med och vinner medlemmar där villkoren för arbetarna är sämst och behovet av kamp som störst. Låt inte det hindra dig från att gå med även om du för närvarande har det anständigt på jobbet. En dag kanske du behöver en kamporganisation och redan nu finns det andra kamrater som behöver din solidaritet!

Direkt aktion

Direkt aktion är när de förtryckta själva bekämpar förtrycket genom direkt handling. Vi ser det som den viktigaste kampmetoden och ser som vår huvuduppgift att bygga upp den solidaritet som krävs för att vi ska bli starka nog att genom direkt aktion totalt förändra världen och ända alla förtryck.

Jämställdhet

Vårt mål är att avskaffa klassförtrycket. Men för att ett klasslöst samhälle ska kunna existera måste även alla andra förtryck upphöra. Sexism, rasism med mera splittrar dessutom arbetarklassen i kampen mot klassförtrycket. Därför är vi mot alla förtryck. Sexismen är fortfarande utbredd i samhället och kvinnolöner gör den till en angelägen fråga för en fackförening. Därför är vi en feministisk fackförening.

Antimilitarism

Vi ser våldet som ovärdigt människan. Vi ser militarismen som avsedd att skydda de härskande klasserna. De borgerliga krigen är bara cyniska uppgörelser mellan olika ledare där folk offras som bönder i ett schackparti.

Därför motsätter vi oss militarismen. Men vi motsätter oss inte att arbetarklassen kan behöva försvara de fri- och rättigheter den tillkämpat sig. Vi ser solidaritet mellan arbetarklassen i olika länder som alternativet till militarism.

Internationell solidaritet

Syndikalismen är till sin natur internationell. Vi ser oss som en del i arbetarklassen, internationellt, inte som en del av en viss nation. I takt med att de multinationella företagen blir större och mäktigare framstår internationalismen mer och mer som en livsnödvändig taktik för en fackföreningsrörelse.

 

Vår organisation

Dubbel organisationsstruktur

Vi organiserar oss både i en branschvis och i en geografisk struktur. Det är en utbredd missuppfattning att det motsvarar en uppdelning i ”facklig” och ”politisk” verksamhet. Båda strukturerna representerar facklig verksamhet – Det är bara ett sätt att hitta lämplig plats att behandla branschspecifika respektive gemensamma frågor.

Båda delarna är även lika mycket politiska i det att organisationsstrukturen försöker förverkliga våra ideal, ett beslut ska fattas självständigt av dem som berörs av det och alla som berörs av ett beslut ska ha rätt att delta i beslutet! Det är de principer vi vill styra vår fackförening med, och det är de principer vi vill ska styra hela samhället.

 

För att effektivt föra facklig kamp på arbetsplatser så organiserar vi oss utifrån just arbetsplatser och branscher.

Observera att det fortfarande är en industriell, d v s branschvis organisering som enar alla arbetare på en arbetsplats.Inte en yrkesorganisering som kan verka splittrande!

Branschorganiseringen finns efter behov och möjligheter, medlemmar som är ensamma på sin arbetsplats och väldigt få i branschen kan fortfarande vara medlem direkt via den geografiska strukturen.

Sektion

En sektion samlar alla syndikalister på en arbetsplats. Det kallas även driftssektion. Sektionen är väldigt lämpad som forum för att driva fackliga krav och det är starkt rekommenderat att bilda en sektion redan då man är bara ett fåtal syndikalister på en arbetsplats.

Den viktigaste kunskapen i en facklig konflikt är kännedom om förhållanden på arbetsplatsen. En sektion är en naturlig plats att samla den kunskapen tillsammans med förhandlingsvana och annan facklig baskunskap. Betydelsen av en sektion kan knappast övervärderas. Arbete i en sektion ger så mycket tillbaka att det är tveksamt om det kan räknas som ideellt arbete ;-).

Syndikat

Syndikat samordnar alla sektioner inom en viss bransch och en viss ort/ett visst geografiskt område. Även medlemmar inom samma bransch som jobbar på arbetsplatser utan sektion kan vara med i syndikatet. En del syndikat består bara av medlemmar och inte sektioner.

Syndikaten gör det möjligt att samla kompetensen och kunskapen hos flera sektioner för att ha mer att sätta till vid behov. De ger även en plats för syndikalister som är ensamma på sin arbetsplats.

Är ni några syndikalister i samma bransch på en ort, överväg att bilda ett syndikat. Det är det bästa fackliga stödet näst en sektion.

Även om det är LS som fattar beslut om strejkunderstöd så är sektioner och syndikat i hög grad självbestämmande. Det gör dem till väldigt kraftfulla fackliga vapen!

Federation/branschkommitté

Federationer är rikstäckande branschorganisationer. De finns och fungerar väl bara i de branscher där det finns relativt många syndikalister.

Där medlemsunderlaget är för låg för en riktig federation eftersträvar vi att i stället bilda branschkommittéer.

LS – lokal samorganisation

Den geografiska strukturen samlar alla medlemmar, oavsätt yrke, om de är arbetslösa etc. Därtill är det en viktig del i organisationen för att undvika rivalitet och egoism mellan branscher. Därför utgör den grunden för medlemskap i SAC-syndikalisterna.

LS är grundstenen i SAC-syndikalisterna. LS står för lokal samorganisation och är den lokala organisationen på din ort du som medlem går med i. LS är närmast totalt självbestämmande, t ex är det LS som fattar beslut om strejkunderstöd (beslut om strejk tas av de berörda arbetarna själva).

Beslut om LS verksamhet tas på regelbundna medlemsmöten dit alla medlemmar är välkomna. Ta ditt ansvar och gå på LS-möte ofta!

Olika LS varierar en hel del både i storlek och funktion. De flesta LS bygger sin verksamhet på uteslutande ideella insatser även om en del, främst stora, LS har egna anställda. Även i de LS som har anställda är den ideella verksamheten viktigast. Du som medlem har mycket att vinna på ett väl fungerande LS.

I de fall då LS inte har kapacitet att lösa fackliga ärenden lokalt, så kan man vända sig till centralorganisationen som kan bistå med fackligt stöd.

Om det känns motigt att få igång verksamheten i ditt LS kan nästa organisationsavsnitt säkert vara till hjälp. Om verksamheten i ditt LS redan fungerar, se till att ta del i den och hålla den vid liv även framöver!

Översikt över landets LS.

Ortssektion

Ortssektion är ett embryo till ett nytt LS, men som under en övergångsperiod administreras av ett annat LS. När uppbyggnadsfasen är över, bryter man sig loss och startar eget LS.

Distrikt

LS i ett område samarbetar i agitations- och utbildningsfrågor inom distrikt. Distrikten hjälper även LS som har olika praktiska problem. En gång om året träffas representanter från alla LS i distriktet till en distriktsårskonferens där distriktets verksamhet planeras. Där väljs också en distriktskommitté (DK) som ska genomföra besluten. DK jobbar i stort sett ideellt (de kan få kostnadsersättningar och mindre arvoden).

Översikt över distrikten och tillhörande LS.

SAC-syndikalisterna

De lokala samorganisationerna (LS) är medlemmar i SAC – Sveriges Arbetares Centralorganisation. SAC samordnar verksamheten mellan olika LS men har minimalt med central makt.

Högsta beslutande organ i SAC är Kongressen som äger rum minst vart fjärde år. På kongressen samlas representanter från alla LS. Mellan kongresserna avgörs viktiga frågor genom referendum – medlemsomröstning. Ca två gånger per år träffas centralkommittén (CK) som består av valda medlemmar från olika distrikt. CK ska se till att gemensamma beslut genomförs och kan fatta beslut i småfrågor. Mellan CK-mötena så träffas arbetsutskottet (AU) ca varannan vecka för att sköta de löpande frågorna. AU väljs på kongressen. Både CK och AU är valda bland ”vanliga” medlemmar och jobbar i stort sett ideellt. CK har dock ganska stora rättigheter att ta ledigt från sina ”vanliga” jobb och i stället få ersättning från SAC för att träffa medlemmar och LS och diskutera SAC:s centrala verksamhet.

Generalsekreteraren väljs på varje kongress. Generalsekreteraren är heltidsanställd och jobbar med inre och yttre organisationsarbete.

Förhandlingssekreteraren väljs också på varje kongress och är heltidsanställd. Förhandlingssekreteraren samordnar förhandlingsverksamheten och är huvudman för de anställda ombudsmännen som även de är valda direkt av de medlemmar de hjälper i förhandlingar.

De som är anställda av organisationen får inte väljas till förtroendeposter eller kongressombud!

SAC har även kommittéer som jobbar med olika frågor. Det finns bl a en kvinnokommitté, en internationell kommitté, en antimilitaristisk kommitté…

Översikt över en del kommittéer i SAC-syndikalisterna.

Självverksamhet

Vår organisation bygger på självverksamhet. Försök hitta något du kan göra för att hjälpa till. Vill du jobba fackligt kan du kolla in den fackliga informationen här på webbplatsen. Annars kanske du kan hitta någon annan verksamhet du vill delta i – Det behövs propaganda, information…. leta, ta kontakt, och aktivera dig.

Annonser

%d bloggare gillar detta: